+972-54-6656745 arbeldavid@gmail.com

המומחיות שלנו

גילוי מרצון

הליך גילוי מרצון הינו הליך בו מדווחים בדיעבד כספים ומקורות הכנסה אשר לא דווחו לרשויות המס, מרצונו החופשי של הנישום.
רשות המיסים, בתמורה לגילוי מרצון, ולאחר שהנישום הסדיר את חובו ושילם את המס הנדרש, מתחייבת לא להעמידו לדין פלילי בגין העבירה של אי דיווח.
ההליכים הפליליים שרשויות המס יכולות לנקוט כנגד מעלימי מס יכולים להגיע לכדי כתב אישום, הרשעה ואף למאסר בפועל.
כיצד אנו יכולים לסייע לכם בהליך הגילוי מרצון

 

  • משרדנו שולט בהליך הדיווח ברמת מקצועיות גבוהה. אנו עורכים בדיקה מקיפה של התיקים הקשורים לנישומים טרם הגשת הפניה, תוך בחינה מדויקת של כל הסוגיות הרלוונטיות העשויות לעלות בהליך המורכב ובכך להימנע מסיכון של הפללה עצמית.
  • הגשת הבקשה לרשות המסים – הגשת הבקשה לסמנכ”ל בכיר לחקירות של הרשות למסים, תוך פירוט פרטי הנישומים ותוכן הגילוי מרצון לרבות אומדן לגבי המס שלא שולם.
  • הגשת דו”חות על ההכנסות לפקיד השומה, ממונה תחנת מע”מ, מנהל מיסוי מקרקעין
  • מו”מ וניהול הסדרים מטיבים מול פקידי השומה על מנת להפחית חלק מהתשלומים הנלווים (כגון, ריבית והצמדה על סכום החוב, קנסות וכד’)